Rehabilitacja po udarze

Rehabilitacja po udarze

Rehabilitacja po udarze mózgu

Przewlekłe objawy udaru mózgu stanowią problem w normalnym funkcjonowaniu pacjentów, co powoduje u nich niepełnosprawność psychoruchową, pacjent może prezentować różne deficyty o różnym stopniu nasilenia od lekkich do bardzo poważnych.
W konsekwencji tych deficytów u pacjentów występują ograniczenia możliwości ruchowych, zaburzenia czucia, mowy, lęk, ból, zaburzenia psychiczne.

Stosowanie terapii leczenia przewlekłych objawów udaru mózgu jest uzasadnione z następujących powodów:
– przyspiesza rekonwalescencje,
– zwiększa siłę mięśniową, koordynację i równowagę,
– poprawia odbieranie bodźców z otoczenia (wzrok, słuch, czucie),
– jednym ze sposobów poprawy funkcjonowania pacjentów i jego niepełnosprawności psychoruchowej jest edukacja pacjenta oraz jego świadomość doświadczeń poudarowych.

Obecnie szeroko dostępne są skuteczne metody leczenia przewlekłych objawów udaru. Nad efektami terapii i powrotem do pełnej sprawności w Naszym Domu czuwa kompetentny i doświadczony zespół medyczny.
Zespół w codziennej pracy stosuje zaawansowane metody rehabilitacji i nowoczesny sprzęt.
Zostały opracowane procedury postępowania rehabilitacyjnego, monitorowania objawów pacjenta przez rzetelnie prowadzoną dokumentację a pacjenci są rzetelnie informowani o możliwościach i metodach samodzielnego radzenia sobie z objawami udaru.
Proponowane zajęcia rehabilitacyjne:
– ćwiczenia bierne kończyn dolnych
– ćwiczenia wspomagające i samowspomagające
– PNF
– terapia odruchowa
– ćwiczenia czynne i oporowe KK zdrowych
– nauka zmiany pozycji, pionizacji i chodzenia z użyciem sprzętu ortopedycznego
– nauka czynności samoobsługi
Edukacja pacjenta w omawianym zakresie odbywa się w sposób ciągły w czasie pobytu. Rozpoczyna się najczęściej już podczas przyjęcia pacjenta do Domu Seniora, w trakcie wykonywania czynności przygotowawczych do planu rehabilitacji.
Uświadamiamy wówczas pacjenta o objawach choroby występujących u niego oraz o toku ćwiczeń jaki będzie w trakcie pobytu . Kolejny etap odbywa się już w trakcie trwania planu rehabilitacyjnego. Uświadamiamy wówczas pacjenta o jego możliwościach ruchowych, edukując go w jaki sposób może przenosić swoje możliwości ruchowe na samoobsługę. W przypadku wypisu do domu przypominamy o używaniu przyrządów zaopatrzenia ortopedycznego oraz samodzielności wykonywania ćwiczeń ruchowych.

W naszym ośrodku świadczymy opiekę całodobową. Nasi pensjonariusze mają zapewnioną:
  • Opiekę lekarską i pielęgniarska
  • Wyżywienie (5 posiłków dziennie)
  • Zajęcia terapeutyczne
  • Rehabilitację ruchową
  • Serwis pralniczy
  • Biblioterapię
  • Opiekę duszpasterską
  • Animację czasu wolnego