Certyfikaty

W trosce o najwyższa jakość naszych usług świadczonych dla Seniorów i ich bliskich, wdrożyliśmy w Domu Seniora “Na Wzgórzu” normy

ISO 9001:2015 i HACCP.

Są one gwarancją, że wszystkie procesy zachodzące w Domu Seniora “Na Wzgórzu” są zorientowane na osiągnięcie najwyższej jakości.

Norma

ISO 9001:2015

Norma ISO 9001:2015 jest międzynarodowa normą określającą wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem usług  organizacji,  dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Główne założenia normy ISO 9001:2015:

Koncentracja na kliencie – oznacza skupienie się na aktualnych oraz przyszłych potrzebach klienta oraz działania w celu ich zaspokojenia.

Przywództwo – oznacza, iż kadra kierownicza jest odpowiedzialna za wyznaczenie polityki, celów, strategii i kierunków rozwoju organizacji. Kierownictwo odpowiada także za motywowanie i zaangażowanie wszystkich pracowników w rozwój organizacji i stworzenie korzystnych warunków do działania w tym kierunku.

Zaangażowanie całej kadry – jedynie pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w realizacje strategii i celów organizacji pozwala na maksymalne wykorzystanie jej potencjału w celu uzyskania zamierzonych korzyści.

Podejście procesowe – wszystkie działania organizacji traktować (zarządzać nimi) należy jako wzajemnie powiązane i oddziałujące między sobą procesy.

Podejście systemowe do zarządzania – polega na zidentyfikowaniu, zrozumieniu i zarządzaniu wzajemnie powiązanymi procesami i traktowaniu ich jako system (zbiór wzajemnie powiązanych i oddziałujących elementów).

Ciągłe doskonalenie – oznacza ciągłe, nieprzerwane, systematyczne działania w celu zwiększenia prawdopodobieństwa wzrostu zadowolenia klienta i innych stron. Nieocenione są tu zalety metod narzucone przez normę (audyt wewnętrzny, działania korygujące i zapobiegawcze, itd.).

Oparcie się na faktach – w procesie decyzyjnym należy opierać się na sprawdzonych i logicznie przeanalizowanych informacjach.

Norma

HACCP

HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych.

Kodeks Żywnościowy czyli Codex Alimentarus jako najwyższe międzynarodowe gremium i autorytet w dziedzinie żywności definiuje system HACCP jako system, który:

  • Identyfikuje
  • Ocenia
  • Kontroluje (opanowuje) zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności

System HACCP działa w oparciu o 7 podstawowych zasad określonych w Kodeksie Żywnościowym, są to:

1. Analiza zagrożeń-zidentyfikowanie i ocena zagrożeń oraz ryzyka ich wystąpienia, a także ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom

2. Ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli- CP/CCP, w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń

3. Ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien spełniać i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych)

4. Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli

5. Ustalenie działań korygujących, jeśli krytyczny punkt kontroli nie spełnia ustalonych wymagań

6. Ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system jest skuteczny i zgodny z planem

7. Opracowanie i prowadzenie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej etapów jego wprowadzania oraz ustalenia sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu

Dom Seniora “Na Wzgórzu” otrzymał od Wojewody Małopolskiego bezterminową i bezwarunkową zgodę opisaną w  decyzją nr 6/G2006 z dnia 06.09.2006 roku, zezwalającą na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku.